COMMUNICATIONDAY/BRUNCH 2019  |  De Communicationday ass dem ELSIC säin Haaptevent, wou ee berufflech Insider gewuer gëtt a Kontakter mat Professionelle ka knäppen. Hei ginn Invitéen aus der Lëtzebuerger Kommunikatiouns-Welt kleng Speechen an dono huet een d’Geleeënheet fir si perséinlech kennen ze léieren. 2018 hate mir dëst Event mat engem Brunch verbonnen, esou dat och keen hongereg heem gaangen ass.